foto1

POISTENIE

Poistenie zodpovednosti za škodu

Každému z nás sa občas stane, že aj pri najlepšej vôli niečo pokazíme. Veď stále platí to staré príslovie „Kto nič nerobí, ten nič nepokazí“. Ale čo v prípade ak následkom nášho konania vznikne niekomu škoda a ak je jej náhrada nad naše sily?

Zodpovednosť za škodu je v základe popísaná v Občianskom zákonníku v §415 až 450. V zásade však platí, že každý z nás zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému svojou činnosťou, pričom sme povinní ju uhradiť. Uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk).  Platí,že poškodený je povinný preukázať škodcovi jeho zavinenie a výšku vzniknutej škody.

Zodpovednosť sa delí na objektívnu a subjektívnu. Najväčším rozdielom medzi týmito druhmi zodpovednosti je fakt, že pri subjektívnej zodpovednosti je nevyhnutne prítomné zavinenie, ale pri objektívnej zodpovednosti sa splnenie požiadavky (preukázania) zavinenia nevyžaduje a subjekt zodpovedá aj v prípadoch, kedy svojím konaním (alebo opomenutím) škodu nezavinil.

V princípe poistenie zodpovednosti kryje škody spôsobené na majetku a zdraví tretích osôb. Pri poistení zodpovednosti je veľmi dôležité poznať klienta, jeho pracovnú činnosť, jeho dodávateľsko odberateľské vzťahy a na základe týchto informácií určiť rizikovú časť jeho činností, ktorú je potrebné chrániť poistením. Vo viac ako 90% prípadoch je nutné upravovať poistné podmienky poisťovní tak, aby výsledný stav v čo možno najväčšej miere pokrýval potreby klienta.

Medzi základné druhy poistenia zodpovednosti patria:

  • poistenie všeobecnej zodpovednosti voči tretím osobám
  • povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
  • poistenie zodpovednosti medzinárodného a vnútroštátneho cestného dopravcu
  • poistenie zasielateľa
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti autorizovaných architektov a stavebných inžinierov
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti auditorov, účtovníkov a daňových poradcov
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti finančného sprostredkovania
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti autorizovaných geodetov a kartografov
  • poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
  • a iné špeciálne druhy poistenia zodpovednosti ...

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x